UKS Lipiny - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  •        

Logowanie

Ostatnie spotkanie

UKS Lipiny 1:4 Iskra Dobroń
2013-04-28, 15:00:00
    relacja »

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. rafalboro 47
2. kotwicz91 43
3. Slawwwek 37
4. gumis010889 36
5. romek510 29
6. Martino1985 17
7. tang1910 7
8. skorek24 3
9. marcinboro2 3
10. Elektro87 3

Partnerzy

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 185, wczoraj: 261
ogółem: 1 237 550

statystyki szczegółowe

Statystyki

free counters

Reklama

Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU

 

 

DZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. UKS Lipiny, zwany dalej Klubem, jest dobrem wspólnym działaczy, trenerów, zawodników i innych osób powiązanych z Klubem.

2. Osoby reprezentujące Klub winny dbać o jego dobre imię, a swoją działalnością, przyczyniać się do rozwoju jakościowego Klubu.

3. Wszystkie dobra będące własnością Klubu lub będące w jego władaniu, są dobrem wspólnym osób reprezentujących Klub i wszyscy oni winni o nie dbać.

4. W Klubie panuje standardowa hierarchia, wynikająca z wzajemnych zobowiązań.

 

DZIAŁ II

ZOBOWIĄZANIA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw Klubu, tak na boisku jak i poza nim.

2. Zawodnicy zobowiązani są do sumiennego uczęszczania na treningi i mecze Klubu.

3. Zawodnicy zobowiązani są do akceptowania i realizacji poleceń osób biorących udział w organizacji treningów, mecz oraz innych spotkań, w których biorą udział.

4. Zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania terminów treningów, zbiórek przed meczowych oraz innych spotkań, na które zostali zaproszeni.

5. Zawodnicy decydujący się na grę w Klubie zobowiązani są do akceptacji niniejszego regulaminu oraz do złożenia podpisu na aneksie deklaracyjnym.

6. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania zasad kultury na treningach, meczach oraz innych spotkaniach, w których biorą udział.

7. Zawodnicy na co dzień pracujący zobowiązani są do dostarczenia do Klubu indywidualnego grafiku pracy wraz z pieczątką pracodawcy.

8. Zawodnicy na co dzień uczący się, zobowiązani są do dostarczenia do Klubu planu zajęć lekcyjnych wraz z pieczątką placówki edukacyjnej.

9. Zawodnicy zobowiązani są do każdorazowego podpisywania listy obecności na treningach i meczach, także po ich zakończeniu.

10. Zawodnicy zobowiązani są do sumiennej i bezspornej pracy na treningach.

11. Zawodnicy zobowiązani są do bezkonfliktowego zachowania podczas treningów, meczy i innych spotkań, w których biorą udział.

12. Zawodnicy zobowiązani są do bezspornej akceptacji nakładanych na nich kar lub zawieszeń.

13. Zawodnicy zobowiązani są do wykazania gotowości do rozpoczęcia treningu, dokładnie o planowanej godzinie jego rozpoczęcia.

14. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o mienie Klubu, a w szczególności o im powierzone.

15. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu mienia im powierzonego, na prośbę osób ściśle powiązanych z Klubem.

16. Zawodnicy zobowiązani są do informowania Klubu o swojej ewentualnej nieobecności na treningu lub meczu, najpóźniej na 24 godziny przed jego terminem.

17. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego i bezspornego dostarczania dokumentów, informacji itp, żądanych przez Klub.

18. Zawodnicy zobowiązani są do przybywania na treningi, mecze i inne spotkania, w których biorą udział, w stanie trzeźwym i nie wskazującym na wcześniejsze spożycie alkoholu.

19. Zawodnicy zobowiązani są do nie wnoszenia na teren obiektów sportowych, napoi alkoholowych, a także do nie pozostawiania ich w szatni.

20. Zawodnicy zobowiązani są do bezspornego poddania się badaniu alkomatem, na wniosek osób ściśle związanych z Klubem.

21. Zawodnicy, u których stwierdzone zostanie spożycie lub posiadania alkoholu, zobowiązani są do poddania się dalszym poleceniom osób ściśle związanych z Klubem.

22. Zawodnicy zobowiązani są do przybywania na treningi, mecze i inne spotkania, w których biorą udział, w stanie trzeźwym i nie wskazującym na zażycie środków odurzających.

23. Zawodnicy zobowiązani są do nie wnoszenia na teren obiektów sportowych, środków odurzających, a także do nie pozostawiania ich w szatni.

24. Zawodnicy, u których stwierdzone zostanie odurzenie wspomnianymi wyżej środkami, zobowiązani są do poddania się dalszym poleceniom osób ściśle związanych z Klubem.

25. Zawodnicy zobowiązani są do nie wnoszenia na teren obiektów sportowych, wyrobów tytoniowych, a także do nie pozostawiania ich w szatni.

26. Zawodnicy zobowiązani są do poddania się wyrywkowej rewizji ich rzeczy osobistych, na wniosek osób ściśle związanych z Klubem.

27. Zawodnicy zobowiązani są do informowania Klubu o przybyciu osób trzecich na trening, mecz lub inne spotkanie, w którym biorą udział, z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

28. Zawodnicy zobowiązani są do poinformowania osób trzecich zaproszonych przez nich, o rozporządzeniach niniejszego regulaminu.

29. Zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia wszelkiego sprzętu należącego do Klubu, w stanie nienaruszonym, aż do chwili wydania poleceń o jego pobraniu.

30. Zawodnicy zobowiązani są do oddania na czas trwania treningu lub meczu, sprzętu dostarczonego przez nich, we władanie Klubu.

31. Zawodnicy zobowiązani są do umożliwienia Klubowi kontaktu telefonicznego z nimi na minimum 2 godziny przed ustalonym terminem treningu lub zbiórki przed meczowej.

32. Zawodnicy zobowiązani są do składania, jedynie w formie pisemnej, wszelkich wniosków indywidualnych lub grupowych.

33. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania protokołu z treningu lub meczu, jeśli w czasie jego trwania, dopuścili się złamania przepisów niniejszego regulaminu.

34. Zawodnicy zobowiązani są do przybywania na treningi i mecze, we właściwej kondycji fizycznej, stwierdzenie uchybień, może skutkować wydaleniem z treningu lub meczu.

35. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania przepisów regulaminu, wobec siebie, nie zaś do oskarżania kolegów.

36. Zawodnicy zobowiązani są do maksymalnego ograniczenia ilości wulgaryzmów używanych na treningach, a w szczególności na meczach.

37. Zawodnicy zobowiązani są do oznaczania sprzętu prywatnego dostarczanego na treningi lub mecze, swoim nazwiskiem.

38. Zawodnicy zobowiązani są do bezkonfliktowego uczestnictwa w treningach i rezygnacji z wzajemnych animozji.

39. Zawodnicy zobowiązani są do wchodzenia do szatni i opuszczania jej, jedynie za zezwoleniem osób ściśle związanych z Klubem.

40. Zawodnicy zobowiązani są do anonimowego zgłaszania przypadków nadużyć regulaminu, do osób ściśle związanych z Klubem.

41. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania przypadków kradzieży lub zaginięcia ich mienia prywatnego.

42. Zawodnicy zobowiązani są do organizacji spotkań integracyjnych, jedynie za zgodą i pośrednictwem Klubu.

43. Zawodnicy zainteresowani opuszczeniem Klubu, zobowiązani są do poinformowania Klubu o tym fakcie, najpóźniej na 7 dni przed przerwaniem treningów.

44. Zawodnicy zainteresowani opuszczeniem Klubu na rzecz innego klubu, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie Zarządu Klubu oraz umożliwienia kontaktu z zainteresowanym klubem.

45. Zawodnicy zobowiązani są do dbania, poprzez swoje zachowanie i zaangażowanie, o dobrą atmosferę panującą w Klubie.

46. Zawodników obowiązuje stosowanie formy grzecznościowej, Pan/Pani, wobec osób ściśle związanych z Klubem.

47. Zawodnicy zobowiązani są do odbycia minimum 1 treningu w tygodniu poprzedzającym mecz, by w  danym meczu wystąpić.

DZIAŁ III

KARY I KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE

1. Złamanie przepisów regulaminu podlega słownej reprymendzie ze strony Klubu, udzielanej zawodnikowi indywidualnie.

2. Za egzekwowanie przepisów regulaminu odpowiada działająca przy Klubie Komisja Dyscyplinarna, zaś ostateczne orzeczenia wydaje jej przewodniczący.

3. Na każdym treningu i meczu obecny jest minimum 1 członek wspomnianej Komisji.

4. Klub prowadzi kartotekę indywidualną każdego zawodnika, gdzie protokołowane są jego wykroczenia.

5. Nasilenie się wykroczeń regulaminowych lub dopuszczenie się poważnego złamania regulaminu, skutkuje karą dyscyplinarną w formie zawieszenia i/lub finansowej kary indywidualnej określonej tabelą dołączoną do regulaminu.

6. Wspomniana tabela może być przedstawiona zawodnikowi w dowolnej chwili na jego prośbę.

7. Zasądzenie kary finansowej oznacza automatyczne zawieszenie zawodnika do czasu uiszczenia przez niego nałożonej kary.

DZIAŁ IV

PRAWA ZAWODNIKA

1. Zawodnik ma prawo wymagać od Klubu, zapewnienia podstawowych standardów sportowych i organizacyjnych.

2. Zawodnik ma prawo wnioskować w formie pisemnej do Zarządu Klubu, w dowolnej sprawie.

3. Zawodnik ma prawo legitymować się nazwą Klubu, w swoim życiu prywatnym.

4. Zawodnik ma prawo żądać od Klubu, odpowiednich dokumentów dla placówek edukacyjnych, czy też pracodawców.

5. Zawodnik ma prawo wpływać na ustalanie terminów treningów.

6. Zawodnik ma prawo wglądu do swojej indywidualnej kartoteki.

7. Zawodnik ma prawo uzyskać od Klubu, wszystkie niezbędne informacje na temat obecnej sytuacji Klubu.

8. Zawodnik ma prawo, wnioskować pisemnie o spotkanie z Zarządem Klubu.

9. Zawodnik ma prawo zażądać od Klubu wydruku rozkładu treningów oraz terminarza rozgrywek.

10. Zawodnik ma prawo uczestniczyć jako gość w spotkaniach Zarządu Klubu lub Walnym Zebraniu Członków Klubu.

11. Zawodnik ma prawo zapraszać na treningi i mecze osoby trzecie.

12. Zawodnik ma prawo wymagać od Klubu, zapewnienia stabilnych terminów treningów, a także niezwłocznego informowania o ewentualnych zmianach.

13. Zawodnik ma prawo do kontaktu telefonicznego z Klubem.

14. Zawodnik ma prawo podjąć treningi z innym klubem, po wcześniejszym otrzymaniu zezwolenia od Zarządu, o które wnioskuje pisemnie.

15. Zawodnik ma prawo złożyć rezygnację z gry w Klubie, w formie pisemnej.

16. Zawodnik ma prawo do absencji treningowej, spowodowanej kontuzją, po dostarczeniu do Klubu zwolnienia lekarskiego.

DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku, zawodnicy mają nieprzekraczalny termin 7 dni od daty zapoznania się z nim, na podpisanie go.

2. Zawodnicy, którzy w określonym terminie nie podpiszą regulaminu i aneksu deklaracyjnego, zostaną usunięci z listy zawodników Klubu.

3. Wszystkie kwestie nieroztrzygnięte niniejszym regulaminem, podlegają ocenie Komisji Dyscyplinarnej i Zarządu Klubu.

4. Aktualizacje regulaminu tworzone są w formie uchwały Zarządu Klubu, a termin ich podania to 7 dni od chwili zaakceptowania.

 

 

 

 

ANEKS DEKLARACYJNY

    

 

       Ja, niżej podpisany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oświadczam, iż znane mi są rozporządzenia Klubowego Regulaminu oraz konsekwencje prawne i finansowe, wynikające z łamania jego zapisów.

Zobowiązuję się również do ścisłego przestrzegania Klubowego Regulaminu, a także do godnego reprezentowania Klubu, tak na boisku jak i poza nim.

Zobowiązuję się także do bezspornej akceptacji orzeczeń klubowych działaczy, trenerów i innych osób ściśle związanych z Klubem.

W związku z moją akceptacją powyższych założeń, decyduję się na reprezentowanie Klubu w okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ankiety

Jak oceniasz debiut UKS Lipiny w A-klasie?


Które miejsce zajmie UKS Lipiny w swoim pierwszym sezonie w A-Klasie?

Reklama

Dołącz do nas

Facebook

YouTube

 

Wybierz Język

 

Treningi


Seniorzy


Poniedziałek 18:00 - Boisko Byszewy

Środa 18:00 - Boisko Byszewy

Piątek 18:00- Boisko Byszewy

 


Junior Młodszy


Poniedziałek 18:00 - Boisko Byszewy

Środa 18:00 - Boisko Byszewy

Piątek 18:00 - Boisko Byszewy

 

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
Włókniarz Konstantynów - Burza Pawlikowice
Orzeł Piątkowisko - UKS Lipiny
Iskra Dobroń - Orlik Sobień
Tęcza Brodnia - RKS Łódź
MKS 2000 Tuszyn - SMS Łódź
LKS Jutrzenka Bychlew - GKS Ksawerów

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
Burza Pawlikowice 1:2 GKS Ksawerów
SMS Łódź 1:0 LKS Jutrzenka Bychlew
RKS Łódź 3:1 MKS 2000 Tuszyn
Orlik Sobień 2:4 Tęcza Brodnia
UKS Lipiny 1:4 Iskra Dobroń
Włókniarz Konstantynów 2:2 Orzeł Piątkowisko

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Kontakt


E-mail klubowy:

 
ukslipiny@o2.pl
 

Zarząd Klubu

 
Prezes
 
 

Sztab Szkoleniowy

 

 

Statystyki drużyny

Najnowsza galeria

UKS Lipiny 3-1 Czarni Smardzew (06.05.2012)
Ładowanie...

Transfery 2012/2013

Przyszli:Michał Stachowiak Junior, Maciej Kaczmarek Junior, Łukasz Przybysz wypożyczenie z Orlik Sobień, Marcin Szamburski wolny transfer

w skład drużyny seniorów włączani także będą juniorzy młodsi z rocznika 1996 Krzysztof Szrajber, Adrian Keller, Marcin Lewandowski, Kamil Lewandowicz,Mateusz Krysiak, Sebastian Knetel 

 

Odeszli:Krzysztof Prusinowski, Tomasz Żeromiński (AMII Nowosolna), Jakub Janasik (Sparta Łódź)  

 

 

Kalendarium

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek

22

12-2018

sobota

23

12-2018

niedziela

24

12-2018

pon.

25

12-2018

wtorek